רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
AvitanAsifemale1971קלאב 226מקצה 10 ק"מ
SadeNataliefemale1967אחרמקצה 5 ק"מ
אבויאירmale2009אופקיםמקצה 3 ק"מ
אבידןאוריוןfemale1974מקצה 5 ק"מ
אבידןעמיתmale1970מקצה 5 ק"מ
אברהםיוסיmale1963קלאב 226מקצה 5 ק"מ
אברהמיאסףmale2009מקצה 3 ק"מ
אברמזוןכרמלmale2004מולטימקצה 3 ק"מ
אברמזוןשירהfemale2008מקצה 3 ק"מ
אדרישמעוןmale1959מקצה 10 ק"מ
אהרונייואבmale2008מולטימקצה 3 ק"מ
אופןנתן male1940איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ
אופקיצחקmale1947אחרמקצה 5 ק"מ
אורטסאביmale1967מקצה 5 ק"מ
אורןשוהםmale2003מולטימקצה 5 ק"מ
אלושנירmale1983מקצה 3 ק"מ
אליעזרתומרmale1997קלאב 226מקצה 10 ק"מ
אלמוגעידוmale2002מקצה 5 ק"מ
אלנבוגןאמירmale1974מקצה 10 ק"מ
אמיר ריז'יטלfemale1977קלאב 226מקצה 5 ק"מ
אמרזיוmale2003מולטימקצה 10 ק"מ
אמררועיmale2010מולטימקצה 3 ק"מ
אסףאורfemale1986מקצה 3 ק"מ
ארבלייםfemale2007מולטימקצה 3 ק"מ
ארבליסערfemale2003מולטימקצה 10 ק"מ
באראזדניאלmale1962מקצה 10 ק"מ
בביוףליהfemale2007קלאב 226מקצה 3 ק"מ
בביוףעדיmale1975קלאב 226מקצה 10 ק"מ
בביוףעידןmale2005אחרמקצה 3 ק"מ
בוטבול גיאmale2008מקצה 3 ק"מ
בזרנוגלmale2007אחרמקצה 3 ק"מ
ביטון ירדןfemale2004מקצה 5 ק"מ
ביטוןמיכאלmale2009מולטימקצה 3 ק"מ
בייםשירהfemale1968מקצה 10 ק"מ
ביתןאלוןmale2009מולטימקצה 3 ק"מ
ביתן שרוןfemale1983מולטימקצה 3 ק"מ
בכראורליןfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
בליטיניבmale1962אחרמקצה 10 ק"מ
בן ארויהלאוןmale1973משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
בן ארינמרודmale1993קלאב 226מקצה 10 ק"מ
בן דודעיריתfemale1976קלאב 226מקצה 10 ק"מ
בן חמורניfemale2003מקצה 3 ק"מ
בן סימוןאלירןmale1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
בן שלושענתfemale1978אחרמקצה 5 ק"מ
בנימיןרעותfemale2005מקצה 3 ק"מ
ברמורfemale1980מקצה 3 ק"מ
ברנעמהfemale2011מקצה 3 ק"מ
ברתמרfemale2010מקצה 3 ק"מ
בר חןטלmale2009אחרמקצה 3 ק"מ
גולןדינהfemale1960איילות - תל אביבמקצה 5 ק"מ
גורודצקידורוןmale1948איילות - Magic Runnersמקצה 10 ק"מ
גזנגהfemale1976CLUB 226מקצה 5 ק"מ
גרמןאלעדmale2003אחרמקצה 3 ק"מ
דבוגובסקילירןmale1989משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
דבוגובסקירעיהfemale1961קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ
דגןאלדדmale1976מולטימקצה 3 ק"מ
דגןדניאלmale2010מולטימקצה 3 ק"מ
דולבשאולmale1957מקצה 3 ק"מ
דייטשמןיואבmale2007מקצה 3 ק"מ
דליוואליואבmale2004מולטימקצה 5 ק"מ
דליותדניאלfemale2003מולטימקצה 5 ק"מ
דליותרעותfemale2006מולטימקצה 5 ק"מ
דלמרמקסmale1975רצי החוחובהמקצה 5 ק"מ
דניאלימאיהfemale2005מולטימקצה 3 ק"מ
דרורידולבmale1995מקצה 3 ק"מ
הדררפיmale1959מקצה 10 ק"מ
הורוביץנועםmale2005קלאב 226מקצה 3 ק"מ
היימןליאן female2010מולטימקצה 3 ק"מ
הרריאופקmale2003מולטימקצה 5 ק"מ
הרריעמיתmale2006מולטימקצה 3 ק"מ
וגועומריmale2001מקצה 5 ק"מ
וולקמקסmale2005מקצה 3 ק"מ
וייסאלוןmale2005אחרמקצה 3 ק"מ
וייסגביmale1956מקצה 10 ק"מ
וייסיקיmale1965מקצה 10 ק"מ
וינברגעודדmale1958מקצה 5 ק"מ
וכסלרנגהmale2005מקצה 3 ק"מ
וכסלרעידוmale2007מקצה 3 ק"מ
וליקנסקיולדימירmale1967מקצה 5 ק"מ
ורדיזמירmale1964מקצה 5 ק"מ
זיונסיםmale1956מקצה 10 ק"מ
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
זךמעייןmale2006אחרמקצה 3 ק"מ
זנוטלmale1989מקצה 10 ק"מ
חוגגרוניfemale2008מקצה 3 ק"מ
חיימוביץעומרmale2002מקצה 3 ק"מ
חןאילmale2004chen teamמקצה 3 ק"מ
חןציוןmale1965chen teamמקצה 10 ק"מ
חןשריתfemale1966chen teamמקצה 5 ק"מ
טויברדבורהfemale1977מקצה 3 ק"מ
טויזרנועהfemale2005מולטימקצה 3 ק"מ
טלרונןmale1975מקצה 10 ק"מ
טלישטיינברגfemale2010מקצה 3 ק"מ
טרםאיילmale1978אחרמקצה 5 ק"מ
ידליןצביmale1961מקצה 10 ק"מ
יוחנןנועםmale2010מקצה 3 ק"מ
יוחנןשירfemale2005מקצה 5 ק"מ
ילנדליהfemale2003מקצה 3 ק"מ
יעישגילmale1971מכ. הישגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
יפהדוריתfemale1969מקצה 10 ק"מ
יפהיואבmale2004מולטימקצה 3 ק"מ
ישראליאביבmale1979מקצה 5 ק"מ
כהןאורmale2007מקצה 3 ק"מ
כהןאסףmale1974מקצה 3 ק"מ
כהןעידו male2010מקצה 3 ק"מ
כהןשגבmale1982קלאב 226מקצה 10 ק"מ
כץדנהfemale1974מקצה 5 ק"מ
לביאעופרmale1982מקצה 5 ק"מ
לביאעופרmale1982אחרמקצה 3 ק"מ
לביאשירהfemale1975קלאב 226מקצה 5 ק"מ
להבאילןmale1946טריאתלון להביםמקצה 5 ק"מ
לובלאיתיmale2005מקצה 3 ק"מ
לויאמיליfemale2006קלאב 226מקצה 3 ק"מ
לויארזmale2007מולטימקצה 3 ק"מ
לויאריאלmale2007מולטימקצה 3 ק"מ
לוייונתןmale2005מולטימקצה 3 ק"מ
לוייעלהfemale2011מולטימקצה 3 ק"מ
לוינעמיfemale2010מולטימקצה 3 ק"מ
לויעדיmale1970קלאב 226מקצה 10 ק"מ
לויתמרfemale1976מקצה 3 ק"מ
לויתמרfemale2007מולטימקצה 3 ק"מ
לוריאערןmale1997מולטימקצה 5 ק"מ
לזמיפטריקmale1960מקצה 3 ק"מ
לזמישרמיאןfemale1961מקצה 3 ק"מ
לררשהם male1995מקצה 5 ק"מ
מהרבניטימורmale1981אחרמקצה 5 ק"מ
מוזסאמיתיmale2006מקצה 3 ק"מ
מורדדקלmale2006מקצה 5 ק"מ
מזורלירוןfemale1982מקצה 5 ק"מ
מחלבמירבfemale1974קלאב 226מקצה 5 ק"מ
מימוןהיליfemale2006מולטימקצה 5 ק"מ
מימוןכפירmale1978מקצה 5 ק"מ
מימוןענבלfemale1975קלאב 226מקצה 10 ק"מ
מכלוףיהלfemale2001מקצה 3 ק"מ
מלכהאלנתןmale1989מקצה 10 ק"מ
מלכהיניבmale1968קלאב 226מקצה 10 ק"מ
מלמוטעמנואל נתןmale1990אחרמקצה 10 ק"מ
מנדלבויםעידןmale2006מקצה 3 ק"מ
מנדלבויםעמיתmale2010מולטימקצה 3 ק"מ
מנטללירוןfemale1992מקצה 10 ק"מ
מרדכייהבmale2006אחרמקצה 5 ק"מ
מרדכירוניmale1970אחרמקצה 5 ק"מ
מרוםליביfemale2012מולטימקצה 3 ק"מ
מרוםעודדmale1974מולטימקצה 3 ק"מ
מרוםשירfemale2010מולטימקצה 3 ק"מ
מרקוביץיובלmale2005קלאב 226מקצה 3 ק"מ
נגראוהדmale2007מקצה 3 ק"מ
סבגאילןmale1964מקצה 10 ק"מ
סויסהאביעדmale1982אחרמקצה 10 ק"מ
סולומון חיל female2011מולטימקצה 3 ק"מ
סולומון מיה female2001מולטימקצה 3 ק"מ
סולומון נגהfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
סולומון שיה female2007מולטימקצה 3 ק"מ
עובדיהאלמוגmale1979מקצה 10 ק"מ
עובדיהגפןfemale2003מקצה 10 ק"מ
עובדיהשלמהmale1951הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 5 ק"מ
עלייטקרןfemale1979קלאב 226מקצה 10 ק"מ
עמית פנקרלימורfemale1972קלאב 226מקצה 5 ק"מ
פבזנר‬‎‫פבלmale1978מקצה 5 ק"מ
פורתאוריmale1978מקצה 10 ק"מ
פורתיובלmale1958מקצה 10 ק"מ
פזשמואלmale1949מקצה 5 ק"מ
פזיאהודmale1964מקצה 10 ק"מ
פייזילברגאורmale2008מקצה 3 ק"מ
פייזילברגשחרmale2008מקצה 3 ק"מ
פיינשטייןשני female2009מולטימקצה 3 ק"מ
פסחיעלfemale2010מקצה 3 ק"מ
פסטרנקאשרmale1951אחרמקצה 5 ק"מ
פרידמןעמיתmale2005מקצה 3 ק"מ
פרסאורליfemale1964מקצה 10 ק"מ
פרסנירmale2007מקצה 3 ק"מ
פרסקיאילן male2010מקצה 3 ק"מ
פרסקיויטליmale1979מקצה 3 ק"מ
פרסקייובלmale2010מקצה 3 ק"מ
פרסקייעלfemale2008מקצה 3 ק"מ
פרסקייעקבmale1967רצי שפירמקצה 10 ק"מ
צדיקריופנינה female1974אחרמקצה 5 ק"מ
צוקרטתומרmale2006מולטימקצה 3 ק"מ
צ'מנידניאלmale1983מקצה 10 ק"מ
צפריריואבmale2006קלאב 226מקצה 3 ק"מ
קהיריאיתי male2005מקצה 3 ק"מ
קובץחדוהfemale1950אחרמקצה 5 ק"מ
קלסןאלכסmale1966מקצה 10 ק"מ
קמאינווהmale2006מקצה 3 ק"מ
קמאינועםmale2008מקצה 3 ק"מ
קנפוחדווהfemale1973קלאב 226מקצה 10 ק"מ
קפלושניקדני male1950איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ
קשתאילהfemale2007מקצה 3 ק"מ
קשתשירfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
ראובןיקירmale1981משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
רבררוםmale2004מולטימקצה 5 ק"מ
רוןיונתן male2007מקצה 3 ק"מ
רוןעדיfemale1978מקצה 3 ק"מ
רזניקובאולגהfemale1980מקצה 10 ק"מ
שוורץשיmale1976רצי אייל שימקצה 10 ק"מ
שוסטרג׳ניfemale1982מקצה 3 ק"מ
שוסטררונןmale1984מקצה 3 ק"מ
שושןשלומיmale1989מקצה 5 ק"מ
שחףשלמהmale1967הפועל רצים בעבודהמקצה 5 ק"מ
שחראוריmale2009מולטימקצה 3 ק"מ
שחרירדן female2003מולטימקצה 3 ק"מ
שטראוךיטבתfemale1969מקצה 10 ק"מ
שילמןאריאלfemale1981מקצה 5 ק"מ
שכטררוניmale1974מקצה 10 ק"מ
שלסאלעדmale2006אחרמקצה 5 ק"מ
שניידראילנהfemale1971מקצה 5 ק"מ
שרוןמורfemale1983מקצה 5 ק"מ
שריראורי male1975מקצה 10 ק"מ