רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
Abu frehIsmaelmale1989מקצה 10 ק"מ
AliatKerenfemale1979קלאב 226מקצה 5 ק"מ
HorovitzDotanmale1973קלאב 226מקצה 10 ק"מ
OlikiMarcelomale1960Racing Clubמקצה 10 ק"מ
אבויאירmale2009אופקיםמקצה 3 ק"מ
אבו פריח ח'אלדmale1992מקצה 10 ק"מ
אבו פריח עומרmale2000מקצה 10 ק"מ
אבוטריףנירmale2002עמק חפרמקצה 5 ק"מ
אביגזרמיטבmale2006מקצה 3 ק"מ
אבידןדבירmale2006מקצה 3 ק"מ
אבידןטלmale2000הפ. אתלטי אורן השרוןמקצה 5 ק"מ
אבידןעמיתmale1970מקצה 5 ק"מ
אברהםיוסיmale1963קלאב 226מקצה 5 ק"מ
אברהמיאסףmale2009מקצה 3 ק"מ
אברמזוןכרמלmale2004אחרמקצה 10 ק"מ
אגאיפלגfemale2009מקצה 3 ק"מ
אדמוןנעמיfemale1982מקצה 5 ק"מ
אדרירזmale2006מקצה 3 ק"מ
אהרונייואבmale2008מולטימקצה 3 ק"מ
אוחיוןעידו male2006מקצה 3 ק"מ
אוןאפלmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
אופמןמיכאלmale1989הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
אורגתfemale2006מקצה 3 ק"מ
אורןאגםmale2006מקצה 5 ק"מ
אורןהדרfemale1968מקצה 5 ק"מ
אורןשוהםmale2003מולטימקצה 3 ק"מ
אינדיקרועיmale1981אחרמקצה 5 ק"מ
איצקוביץשמריתfemale1980אחרמקצה 5 ק"מ
אלבראוריmale1973אחרמקצה 10 ק"מ
אליהו טלfemale1996מולטימקצה 5 ק"מ
אלימלךסתיוmale1969אחרמקצה 5 ק"מ
אלעדכראדיmale1979קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ
אמביהדניאלmale2000מכ. תל אביבמקצה 5 ק"מ
אמיר ריז'יטלfemale1977קלאב 226מקצה 5 ק"מ
אמרזיוmale2003מולטימקצה 3 ק"מ
אמרמאיfemale2007אחרמקצה 3 ק"מ
אמררועיmale2010מקצה 3 ק"מ
אמרהאדנהmale2002עמק חפרמקצה 5 ק"מ
אסכולאירועיmale2006מקצה 3 ק"מ
אסףאורfemale1986מקצה 3 ק"מ
אסףגיאfemale2009מקצה 3 ק"מ
אספהסמצ'אוmale2001עמק חפרמקצה 5 ק"מ
ארבלייםfemale2007מולטימקצה 3 ק"מ
ארבליסערfemale2003מולטימקצה 3 ק"מ
באריגילעדmale2004מקצה 3 ק"מ
בביוףליהfemale2007קלאב 226מקצה 3 ק"מ
בביוףעדיmale1975מקצה 10 ק"מ
בביוףעידןmale2005אחרמקצה 3 ק"מ
בורגשמואלmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
ביטוןשירהfemale2007אחרמקצה 3 ק"מ
ביטוןתמריfemale2006טריאתלון להביםמקצה 5 ק"מ
בייםשירהfemale1968מקצה 5 ק"מ
בכראורליןfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
בכרטןזיוmale2001מקצה 3 ק"מ
בלטהברהןmale1971הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
בליטיניבmale1962מקצה 10 ק"מ
בן אביאיתמרmale2007מקצה 3 ק"מ
בן דודאוראלfemale2003מקצה 3 ק"מ
בן חור שדהרעות female1978יש לי כנפייםמקצה 5 ק"מ
בן חמומאירmale1967מקצה 5 ק"מ
בן סימוןאלירןmale1986הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
בן שטריתגלmale2006טריאתלון להביםמקצה 3 ק"מ
בנאיםליאורmale2001מקצה 3 ק"מ
בנימיןרעותfemale2005מקצה 3 ק"מ
בניפלאנבוmale2001טריאתלטיםמקצה 3 ק"מ
ברתמרfemale2010מקצה 3 ק"מ
בראלתמרfemale1993מקצה 5 ק"מ
ברגלזיוfemale2005מקצה 3 ק"מ
ברוךזוהרfemale2005מקצה 3 ק"מ
ברמןארזmale1987מקצה 3 ק"מ
ברנדיניבmale1978מקצה 3 ק"מ
ברנדעמיתmale2006מקצה 3 ק"מ
ברעםמרלנהfemale1974מקצה 5 ק"מ
בשורענברmale1991טריאתלון להביםמקצה 5 ק"מ
גבישאודיmale1967מקצה 5 ק"מ
גדמוזמנוmale1999מכ. תל אביבמקצה 5 ק"מ
גוטמןאהרוןmale1947אחרמקצה 10 ק"מ
גוטמןמנחםmale1946איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ
גור-אלרוןmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
גטהוןאלליןmale2001עמק חפרמקצה 5 ק"מ
גישראסףmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
גלבוענתיmale1957הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ
גלעדגיאmale1974הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
גרבובאשרmale1945הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
גרינוולדהילהfemale1980יש לי כנפייםמקצה 5 ק"מ
גרינשטייןמיכאלmale1964הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
גרליץאנניfemale2008מקצה 3 ק"מ
גרליץמרדכיmale1974רצי רמה"שמקצה 10 ק"מ
גרמןאפרתfemale1973מקצה 3 ק"מ
גרמןעודדmale1973מקצה 5 ק"מ
דגסאואזזmale2002עמק חפרמקצה 5 ק"מ
דהןאורוןmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
דהןיהודיתfemale1971אחרמקצה 10 ק"מ
דליוואלאיתיmale2008מולטימקצה 3 ק"מ
דליוואליואבmale2004מולטימקצה 5 ק"מ
דליוואלשמחהfemale1973מקצה 3 ק"מ
דליות דניאלfemale2003מולטימקצה 3 ק"מ
דליות‬‎רעותfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
דמרי עייאשרוניתfemale1967קלאב 226מקצה 10 ק"מ
דניאליאילmale1969מקצה 10 ק"מ
דניאלימאיהfemale2005מולטימקצה 3 ק"מ
דסטהמרהmale1973הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
הדררפיmale1959מקצה 10 ק"מ
הולצברגמיקהfemale2005מולטימקצה 5 ק"מ
הולצברגערןmale1972קלאב 226מקצה 5 ק"מ
הורוביץנועםmale2005קלאב 226מקצה 3 ק"מ
הלפריןשיmale1964הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
הרמןיפתחmale2005מקצה 3 ק"מ
הרריאופקmale2003מולטימקצה 3 ק"מ
הרריעמית male2006מולטימקצה 3 ק"מ
וולקמקסmale2005מקצה 3 ק"מ
וידנפלדגליתfemale1969מקצה 3 ק"מ
וידנפלדלוטםfemale2005מקצה 3 ק"מ
וייסקריןfemale1974אחרמקצה 3 ק"מ
וינבוים חפץיעלfemale2003אחרמקצה 10 ק"מ
וינברגעודדmale1958מקצה 5 ק"מ
וכסלרעידוmale2007מקצה 3 ק"מ
וקניןדודוmale1968אחרמקצה 10 ק"מ
וקניןמיטלfemale1980הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
ורדיזמירmale1964מקצה 5 ק"מ
ורדילירןmale2005מקצה 3 ק"מ
זהביאיתיmale2004מקצה 3 ק"מ
זוהראסףmale2002עמק חפרמקצה 5 ק"מ
זוהר שחף male1995מולטימקצה 10 ק"מ
זיואגםfemale2010מקצה 3 ק"מ
זיל-ברנפתליmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
זלסיןאילןmale2006אחרמקצה 5 ק"מ
זלצמןמילהmale1953מקצה 5 ק"מ
זלצמןשלומית female1979מקצה 10 ק"מ
זפרנירוניfemale2005מקצה 3 ק"מ
חבררונןmale1970הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
חדדדניסmale2000אתלטי לידר ירושליםמקצה 5 ק"מ
חובברוניfemale2006מקצה 5 ק"מ
חוגגטוםmale2006מקצה 3 ק"מ
חוגגרוניfemale2008מקצה 3 ק"מ
חטיבהנעם female2005מקצה 3 ק"מ
חןאילmale2004chen teamמקצה 5 ק"מ
חןציוןmale1965chen teamמקצה 10 ק"מ
חןשריתfemale1966chen teamמקצה 5 ק"מ
טאובהאביגילfemale2003מקצה 3 ק"מ
טגניהאוריmale1975הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
טדגימורן female1982קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ
טוביהונטעfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
טוויטויואבmale2008מקצה 3 ק"מ
טוויטונגהfemale2010מקצה 3 ק"מ
טוויטונעמהfemale1979מקצה 3 ק"מ
טויברדבורהfemale1977מקצה 5 ק"מ
טוניקחגיmale1968מקצה 5 ק"מ
טופורובגדעוןmale1976הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ
טורג'מןדודוmale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
טורקלגליfemale2005מקצה 3 ק"מ
טנאניצןmale2003מולטימקצה 3 ק"מ
טננבאוםרותםfemale2003מקצה 3 ק"מ
טסמהמנלהmale1974הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
ידליןצביmale1961מקצה 10 ק"מ
יוחנןגיאmale1972מקצה 3 ק"מ
ילנדליהfemale2003מקצה 3 ק"מ
יעקבנועםmale1980הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
יפהדוריתfemale1969מקצה 10 ק"מ
יפהיואבmale2004מקצה 3 ק"מ
יפרחיובלmale2004מקצה 5 ק"מ
יפרחשלומיmale1993מולטימקצה 10 ק"מ
כהןאורmale2007מקצה 3 ק"מ
כהןאורטלfemale1988מקצה 5 ק"מ
כהןאיתמרmale2005מולטימקצה 3 ק"מ
כהןבעזmale1965מקצה 10 ק"מ
כהןדותןmale1990רצים עם מגימקצה 10 ק"מ
כהןהגרfemale2006מקצה 5 ק"מ
כהןטלmale1999מקצה 3 ק"מ
כהןיוסףmale1960בית הלוחם באר שבע מקצה 10 ק"מ
כהןנועםfemale2004מקצה 5 ק"מ
כהןעידו male2010מקצה 3 ק"מ
כהןרחמיםmale1971הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
כהן זמיראשלmale2008מולטימקצה 3 ק"מ
כוכביגיליfemale2010רצים עם מגימקצה 5 ק"מ
לאקייהאסמרהmale2001עמק חפרמקצה 5 ק"מ
לבעמיחיmale1975יש לי כנפייםמקצה 10 ק"מ
לבפרחיתfemale1976יש לי כנפייםמקצה 10 ק"מ
לבאותנטע female2006מקצה 3 ק"מ
לביאעופרmale1982מקצה 5 ק"מ
להבאילןmale1946טריאתלון להביםמקצה 5 ק"מ
להבהדסfemale2010מקצה 3 ק"מ
להבמיכלfemale2007מקצה 3 ק"מ
לוזקרןfemale1973מקצה 5 ק"מ
לויאמיליfemale2006קלאב 226מקצה 3 ק"מ
לויארזmale2007מולטימקצה 3 ק"מ
לויאריאלmale2007מולטימקצה 3 ק"מ
לויברוךmale1972מקצה 3 ק"מ
לוידאליfemale1975אחרמקצה 5 ק"מ
לויטל female1981מקצה 5 ק"מ
לוייונתןmale2005מולטימקצה 3 ק"מ
לוימגיfemale1973מקצה 5 ק"מ
לוימורmale2003קלאב 226מקצה 3 ק"מ
לוינועהfemale1977מקצה 3 ק"מ
לוינעמיfemale2010מקצה 3 ק"מ
לויעדיmale1970קלאב 226מקצה 10 ק"מ
לויעומריmale2004רצים עם מגימקצה 5 ק"מ
לוירוניתfemale1975הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
לויתמרfemale2007מולטימקצה 3 ק"מ
לזרוביץתמרfemale1972רצים עם מגימקצה 5 ק"מ
ליבנהדוביmale1970קלאב 226מקצה 10 ק"מ
ליפשיץאיתןmale2004מקצה 3 ק"מ
ליפשיץיואבmale1999מקצה 10 ק"מ
מגירהאמירmale1968הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
מגרלישויליבניmale1966מקצה 3 ק"מ
מגרלישוילי שיריfemale2007מולטימקצה 3 ק"מ
מולוגטהאייליןmale1984הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
מולוקןאדנהmale1998עמק חפרמקצה 5 ק"מ
מוצ'האשטוmale1999מקצה 5 ק"מ
מורדדקלmale2006מקצה 3 ק"מ
מחאגנהיסמיןfemale2006מקצה 3 ק"מ
מימוןהיליfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
מימוןכפירmale1978מקצה 10 ק"מ
מלכהסהרmale2001אחרמקצה 5 ק"מ
מלקהתחלואיניmale1998עמק חפרמקצה 5 ק"מ
ממןליאורmale1979הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
ממןרון female2009מקצה 3 ק"מ
מנזיןרחליfemale1968יש לי כנפייםמקצה 5 ק"מ
מקונןעמנואלmale2002אתלטי הנגבמקצה 5 ק"מ
מרחוםאביmale1963הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
מרקוביץיובלmale2005קלאב 226מקצה 3 ק"מ
מרקוביץנעמה female2006מולטימקצה 3 ק"מ
נוחםהדרfemale2010ללא מועדוןמקצה 3 ק"מ
נוחםרוניfemale2006ללא מועדוןמקצה 3 ק"מ
נמיראוריmale2005מקצה 5 ק"מ
נשרעדיmale2002מועדון ספורט "עופרים"מקצה 3 ק"מ
סאטלרמיכלfemale1977מקצה 5 ק"מ
סבגאילןmale1964הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ
סבחדודוmale1976הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
סולומון אבי male1967מולטימקצה 3 ק"מ
סולומון נגהfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
סולומון שיה female2007מולטימקצה 3 ק"מ
סולומוןמקצ'ה גבריהmale1999עמק חפרמקצה 5 ק"מ
סולומוןנטעfemale2004מולטימקצה 3 ק"מ
סולטןג'ודהmale2014מקצה 3 ק"מ
סיגלואדיםmale1975מקצה 10 ק"מ
סימונסעומרmale2006מקצה 3 ק"מ
סלעחגיתfemale1978מקצה 10 ק"מ
סמאימרדכיmale1977הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
עובדיהגפןfemale2003מקצה 10 ק"מ
עמית‬‎אילןmale1976מקצה 10 ק"מ
עמרמאירmale1967הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
פדידהאראלmale2007מקצה 3 ק"מ
פדידהעומרmale2005מקצה 3 ק"מ
פדלוןלילךfemale1976מקצה 3 ק"מ
פוליטיאוריmale2005מקצה 3 ק"מ
פורתאוריmale1978מקצה 10 ק"מ
פז-טלעמיתfemale2003מולטימקצה 5 ק"מ
פייזילברגאורmale2008מקצה 3 ק"מ
פייזילברגשחרmale2008מקצה 3 ק"מ
פיינשטייןויקטורmale1959הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
פישרחניfemale1982יש לי כנפייםמקצה 5 ק"מ
פלגאריהmale1963הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
פרגרומית female1982מקצה 5 ק"מ
פרגונעמיfemale2004מקצה 5 ק"מ
פרחיאביmale1983הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
פרייליךיוסיmale1961מקצה 10 ק"מ
פרייליךענתfemale1965קלאב 226מקצה 10 ק"מ
פרסלרדודmale1976מקצה 3 ק"מ
פרסלרעמיתfemale2004מקצה 3 ק"מ
פרקששרגאmale1963הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
צוקרטתומרmale2006מולטימקצה 3 ק"מ
צ'קולהדרג'הmale2000עמק חפרמקצה 5 ק"מ
צרפתיעדיfemale2009מקצה 3 ק"מ
צרפתישיריfemale2006מקצה 3 ק"מ
קאופמןאיריסfemale1968יש לי כנפייםמקצה 10 ק"מ
קדרטליהfemale2006מקצה 3 ק"מ
קובנייואבmale1965הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
קוניחובאלכסmale1978הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
קוסטינירmale1989אחרמקצה 10 ק"מ
קירפיצ'ניקובשובלfemale2006מקצה 3 ק"מ
קלברינושיmale1977מקצה 5 ק"מ
קלברינותומרmale2006מקצה 5 ק"מ
קלייןיסמין female1980אחרמקצה 5 ק"מ
קלייןרואיmale1978אחרמקצה 5 ק"מ
קמאינווהmale2006מקצה 3 ק"מ
קמאינועםmale2008מקצה 3 ק"מ
קמינצקידפנהfemale2010מקצה 3 ק"מ
קמינצקיתדהרmale2007מקצה 3 ק"מ
קנפוחדווהfemale1973קלאב 226מקצה 5 ק"מ
קנפומעיין female2005קלאב 226מקצה 3 ק"מ
קשביןאלכסנדרmale1956סוללים יםמקצה 5 ק"מ
ראובנישרליfemale1962הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
רבידאורטלfemale1983יש לי כנפייםמקצה 10 ק"מ
רוזיליויאירmale1981הפועל רצים בעבודה משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
רוט ינאיחביבmale2001מכ. חיפה כרמלמקצה 5 ק"מ
רוןאחאבmale1959איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ
רזניקובאולגהfemale1980מקצה 10 ק"מ
רייןישיmale1991סוללים יםמקצה 10 ק"מ
ריסתמרfemale1970מקצה 5 ק"מ
רמותליעדmale2004מקצה 3 ק"מ
רניבן חמוfemale2003מקצה 5 ק"מ
רצוןאביבmale2005אחרמקצה 5 ק"מ
שבתאינועםmale1978הפועל רצים בעבודה ג'נרל מוטורסמקצה 10 ק"מ
שגיאזיוfemale2009מולטימקצה 3 ק"מ
שגיאנועםfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
שוורץמיכלfemale1984מקצה 10 ק"מ
שוסטרג׳ניfemale1982מקצה 5 ק"מ
שוסטררונןmale1984אחרמקצה 5 ק"מ
שוקטיעידוmale1985הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
שור מילניצקייעל female1973הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
שושןאוהדmale2006מולטימקצה 3 ק"מ
שחראוריmale2009מולטימקצה 3 ק"מ
שחרירדן female2003מולטימקצה 5 ק"מ
שטיינברגהדרmale1972מקצה 5 ק"מ
שטיינרנועהfemale2007מולטימקצה 3 ק"מ
שטינברגאדוהfemale1970הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
שטראוךיטבתfemale1969מקצה 10 ק"מ
שטריתקוביmale1973הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 10 ק"מ
שילהשחרmale1967אחרמקצה 3 ק"מ
שירקשתfemale2006מולטימקצה 3 ק"מ
שלוםיהלfemale2004טריאתלון להביםמקצה 3 ק"מ
שלסאלעדmale2006מקצה 3 ק"מ
שמעוןאריהmale1969קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ
שמעוניעודדmale1961הפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןמקצה 10 ק"מ
שעיהאורןmale1994מקצה 5 ק"מ
שעיהאתיfemale1967מקצה 5 ק"מ
שפורןחןfemale1973מקצה 5 ק"מ
שרפייואבmale1978הפועל רצים בעבודה משרד החקלאותמקצה 10 ק"מ