רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
אברמזוןכרמלmale2004אחרמקצה 10 ק"מ
אוליקימרסלוmale1960מקצה 10 ק"מ
איצקוביץשמריתfemale1980אחרמקצה 5 ק"מ
ארבלייםfemale2007מקצה 3 ק"מ
ארבליסערfemale2003מקצה 3 ק"מ
ברעםמרלנהfemale1974מקצה 5 ק"מ
גרינוולדהילהfemale1980יש לי כנפייםמקצה 5 ק"מ
טויברדבורהfemale1977מקצה 5 ק"מ
כהןאורטלfemale1988מקצה 5 ק"מ
כהןבעזmale1965מקצה 10 ק"מ
כהןהגרfemale2006מקצה 5 ק"מ
מנזיןרחליfemale1968יש לי כנפייםמקצה 5 ק"מ
קלייןיסמין female1980אחרמקצה 5 ק"מ
קלייןרואיmale1978אחרמקצה 5 ק"מ
רוןאחאבmale1959איילות - תל אביבמקצה 10 ק"מ
רייןישיmale1991סוללים יםמקצה 10 ק"מ
שטיינברגהדרmale1972מקצה 5 ק"מ
שטראוךיטבתfemale1969מקצה 10 ק"מ